BOARD MEMBERS

CHAIRMAN

 • yufeng-s

  MR.YU FENG

  (NON-EXECUTIVE DIRECTOR)

EXECUTIVE DIRECTOR

 • zhangke-s

  MR.ZHANG KE

  (VICE CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER)

 • huangxin-s

  MR.HUANG XIN

 • haiou-s

  MS.HAI OLIVIA OU

NON-EXECUTIVE DIRECTOR

 • Adnan Omar Ahmed-s

  Mr.Adnan Omar Ahmed

 • Michael James O’Connor-s

  Mr. Michael James O’Connor

INDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTOR

 • qidaqing-s

  MR.QI DAQING

 • zhuzongyu-s

  MR.CHU CHUNG YUE,HOWARD

 • xiaofeng-s

  MR. XIAO FENG

Audit Committee

 • zhuzongyu-s

  MR.CHU CHUNG YUE,HOWARD

  (CHAIRMAN)

 • qidaqing-s

  MR.QI DAQING

 • xiaofeng-s

  MR. XIAO FENG

Remuneration Committee

 • qidaqing-s

  MR.QI DAQING

  (CHAIRMAN)

 • huangxin-s

  MR.HUANG XIN

 • zhuzongyu-s

  MR.CHU CHUNG YUE,HOWARD

 • xiaofeng-s

  MR. XIAO FENG

Nomination Committee

 • yufeng-s

  MR.YU FENG

  (CHAIRMAN)

 • qidaqing-s

  MR.QI DAQING

 • zhuzongyu-s

  MR.CHU CHUNG YUE,HOWARD